Locatie Klepelhoek
Zinvolle én uitdagende dagbesteding

Algemene Voorwaarden

1 Definities; In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder;

1.1 Opdrachtnemer: Samen Precies Goed.

1.2 Opdrachtgever: de zorg vragende natuurlijke persoon als mede diens wettelijke vertegenwoordiger in opdracht van wie opdrachtnemer producten levert en/of diensten verricht uit hoofde van een overeenkomst.

1.3 Zorgverlener: degene die namens opdrachtnemer de begeleiding uitvoert.

1.4 Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen opdrachtnemer en opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, als mede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst

1.5 Opdracht: het geheel aan door opdrachtnemer ten behoeve van opdrachtgever verrichte diensten en geleverde producten in het kader van een overeenkomst

1.6 Producten: alle zaken, waaronder begrepen documentatie en alle (overige) resultaten van de dienstverlening door opdrachtnemer, die het onderwerp zijn van een overeenkomst

1.7 Diensten: alle werkzaamheden, in welke vorm en hoegenaamd ook, daaronder begrepen zorgverlening, die opdrachtnemer voor of ten behoeve van een opdrachtgever verricht

1.8 WMO: Wet Maatschappelijke Ondersteuning

1.9 ZIN: Zorg in natura

1.10 PGB: Persoonsgebonden budget

1.11 Indicatiebesluit: een besluit van een verwijzer, waarin het type, de duur en de hoogte van de door de verwijzer beschikte zorg staan vermeld, ten behoeve van de zorg vragende persoon (opdrachtnemer) en/ of diens wettelijke vertegenwoordiger.

1.12 Plan van aanpak: verslag waarin de doelen en beoogde resultaten staan vermeld ten behoeve van de dienstverlening aan de opdrachtnemer, uitgevoerd door de opdrachtnemer

1.13 Zorgplan: plan van opdrachtnemer ten behoeve van opdrachtgever, waarin doelen, beoogde resultaten, afspraken en/ of voortgang van de dienstverlening staan vermeld.

2 Toepasselijkheid, aanbiedingen

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

2.2 Alle aanbiedingen en/of offertes van opdrachtnemer aan opdrachtgever met betrekking tot het verlenen van zorg-en dienstverlening zijn vrijblijvend.

2.3 De opdrachtnemer is pas aan een overeenkomst gebonden na ondertekening van de overeenkomst door zowel opdrachtnemer als opdrachtgever.

3 Verplichtingen van de opdrachtgever

3.1 Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en schriftelijke stukken die de opdrachtnemer in redelijkheid nodig heeft voor het goed uitvoeren van de opdracht, tijdig aan opdrachtnemer ter beschikking te stellen. Daaronder in ieder geval inbegrepen;
● Een afschrift van het geldige indicatiebesluit WMO afgegeven door de gemeente,
● Kopie identiteitsbewijs,
● Als mede alle relevante medische en persoonlijke informatie die voor de goede uitvoering van de opdracht noodzakelijk is.

3.2 Opdrachtgever is verplicht de opdrachtnemer meteen te informeren over alle feiten en omstandigheden die voor de goede uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.

3.3 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter hand gestelde gegevens en schriftelijke stukken. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van door opdrachtgever aangeleverde onjuiste gegevens.

4 Zorgbeschrijving, actieplan en toestemming

4.1 Door instemming met het verslag (plan van aanpak) geeft de opdrachtgever toestemming voor de uitvoering van alle handelingen die zijn opgenomen in het aan de overeenkomst gehechte en daar deel van uitmakende plan van aanpak. Wanneer opdrachtnemer niet in bezit is van het plan van aanpak vraagt die deze op bij de opdrachtgever. Als er nog geen plan van aanpak is opgesteld, maakt de zorgverlener deze namens de opdrachtnemer, in overleg met de opdrachtgever.

4.2. Na de start van de dienstverlening wordt er in overleg met de opdrachtgever door de opdrachtnemer een zorgplan opgesteld samen met de cliënt, waarmee de doelen en de voortgang worden bewaakt. Een zorgplan volgt op een plan van aanpak. Aanpassingen in het zorgplan wordt in overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer en cliënt gedaan.

4.3 Voor ingrijpend handelen of andere handelingen die geen onderdeel uitmaken van het zorgplan, is – behoudens noodzakelijk spoedeisend handelen – uitdrukkelijke toestemming van opdrachtgever of wettelijk vertegenwoordiger nodig. Onder ‘noodzakelijk spoedeisend handelen’ wordt verstaan de kennelijke noodzaak tot onverwijld uitvoeren van de handeling om ernstig nadeel voor de opdrachtgever te voorkomen. Achteraf wordt de opdrachtgever of wettelijk vertegenwoordiger zo spoedig mogelijk ingelicht over de handeling. Zie ook punt 11.6.

4.4. Indien opdrachtnemer het voor de goede uitvoering van de overeenkomst van belang of noodzakelijk acht dat de zorgverlening op een andere plaats geschiedt dan is aangegeven, overlegt de opdrachtnemer hier voorgaand over met de opdrachtgever.

4.5 In geval van een kortdurende interventie kan opdrachtnemer afwijken van het vastleggen van de diensten in een zorgplan

4.6 Indien opdrachtnemer het nodig vindt om in het kader van een goede en juiste zorgverlening informatie in te winnen bij derden, dan wel te delen met derden, zal opdrachtnemer dit pas doen na schriftelijke toestemming van opdrachtgever. Opdrachtnemer dient het doel informatie-inwinning/verstrekking aan de opdrachtgever te specificeren.

5 Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid

5.1 Opdrachtnemer zorgt voor goede en veilige werkomstandigheden voor de zorgverlener die werkzaam is in opdracht van de opdrachtnemer.

5.2 Voor de begeleiding en alles wat daarbij komt kijken is opdrachtnemer volledig afhankelijk van de medewerking van opdrachtgever. Als opdrachtgever niet meewerkt, bewust informatie achterhoudt of vervalst, is opdrachtnemer hiervoor, en als gevolg hiervan het niet slagen van de begeleiding, niet aansprakelijk.

5.3 Opdrachtnemer zal redelijkerwijs zijn uiterste best doen zich in te zetten voor de opdrachtgever binnen de afgenomen dienst(en).

5.5 In geval van overmacht bij opdrachtnemer kan het voorkomen dat de omstandigheden in de begeleiding, behandeling en/ of de opdracht tijdelijk negatief worden beïnvloed. Opdrachtnemer is hiervoor niet aansprakelijk.

5.6 Opdrachtgever is gehouden opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen een tekortschieten in de nakoming van de overeenkomst binnen een redelijke termijn voor rekening van opdrachtnemer te herstellen.

5.7 De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de verzekeraar van opdrachtnemer wordt uitgekeerd. In dien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat is de aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste het bedrag dat met de overeenkomst gemoeid is.

5.8 Het bepaalde in dit artikel is mede van toepassing op de door opdrachtnemer ingeschakelde derden.

5.9 De Zorgverlener die in opdracht van de opdrachtnemer werkzaam is, is verplicht om ten behoeve van de dienstverlening een verzekering voor wettelijke aansprakelijkheid (WA) af te sluiten.

5.10 Schade veroorzaakt door opdrachtgever wordt in eerste instantie verhaalt op de WA-verzekering van opdrachtgever.

5.11 Schade veroorzaakt door opdrachtnemer wordt in eerste instantie verhaalt op de verzekering van opdrachtnemer.

5.12 Schade veroorzaakt door zorgverlener, die in opdracht van de opdrachtnemer werkzaam is, wordt in eerste instantie verhaalt op de verzekering van opdrachtnemer.

6 Financiële afspraken

6.1 De opdrachtnemer werkt conform het tarief en binnen de beschikte uren die door de verwijzer worden gesteld. In dien er sprake is van een PGB, bepalen opdrachtgever en opdrachtnemer voor de start van de begeleiding het uurtarief. 6.1.1 Het in Artikel 6.1 genoemde tarief is afhankelijk van de gemeente waarin de opdrachtnemer woonachtig is.

6.2 Opdrachtgever en opdrachtnemer bepalen in onderling overleg hoeveel uur er maximaal ingezet kan worden, gedurende de geldigheid van het indicatiebesluit.

6.3 De door opdrachtnemer voor de verrichte werkzaamheden en dienstverlening te hanteren tarieven zullen rechtstreeks door de opdrachtnemer met de betreffende verwijzer worden verrekend. Opdrachtnemer volgt voor de verrekening het indicatiebesluit van de opdrachtgever en blijft hierbij binnen de bandbreedte van de zorgindicatie. De in te zetten uren moeten passen binnen de hoogte, de duur en/ of het budget van het indicatiebesluit dat door de verwijzer is verstrekt aan de opdrachtgever.

6.4. De opdrachtnemer maakt aan de opdrachtgever inzichtelijk welke uren zij voor de zorg in rekening brengt bij de betreffende gemeente en zorgaanbieders. Op aanvraag kan het urenoverzicht overhandigd worden.

6.5 Er zijn naast de face-to-face begeleidingsmomenten aan opdrachtgever een aantal tijdsinvesteringen van opdrachtnemer die worden gezien als declarabele, directe tijd. Directe tijd is van toepassing indien er telefonisch, via Facetime/ Google, per e-mail of via andere (digitale) wegen begeleiding wordt gegeven.

6.5.1 Opdrachtnemer en zorgverlener(s) hebben geregeld overleg aangaande de begeleiding van opdrachtgever. Deze tijd, wordt gezien als direct tijd, waar het direct van invloed is op de voortgang van de doelen van de opdrachtgever.

6.5.2 De zorgverlener behoudt zich, namens de opdrachtnemer, het recht voor minimaal 2 maal per jaar tezamen met de opdrachtgever en eventuele betrokken derden, een evaluatiemoment te houden. De minimale tijd die hiervoor staat wordt gezien als directe tijd. In het geval er een overdracht plaatsvindt, vanuit een andere organisatie, zal de benodigde directe tijd worden gerekend voor informatie-uitwisseling tussen verschillende partijen.

6.6 De Opdrachtnemer start in dien er sprake is van een geldige verwijzing (indicatiebesluit of mondelingen toezegging van gemeente om direct te starten) via het berichtenverkeer vanuit verwijzer. Opdrachtnemer declareert via het berichtenverkeer zoals vastgelegd in contracten met de verwijzer. In dien de verwijzing niet akkoord is, is opdrachtnemer gerechtigd de begeleiding (tijdelijk) stop te zetten. Dit totdat de gelden zijn ontvangen.

6.6.1 In dien de verwijzer in gebreke blijft door het niet tijdig of juist verstrekken van een (her)indicatiebesluit, bij verlenging van de dienstverlening, is de opdrachtnemer gerechtigd de begeleiding (tijdelijk) stop te zetten.

6.7 In dien er sprake is van een PGB of eigen financiering, zullen de maandelijks gemaakte kosten de opvolgende maand via een factuur door de opdrachtnemer aan opdrachtgever worden gefactureerd.

6.7.1 Op deze factuur staat gespecificeerd op welke dag en welke tijd begeleiding is afgenomen.

6.7.2 Opdrachtgever dient, in geval van een PGB, deze factuur voor akkoord te tekenen en deze zo spoedig mogelijk in te dienen bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

6.7.3 In dien, om wat voor reden dan ook, de SVB vier weken na facturering het verschuldigde bedrag nog niet aan opdrachtnemer heeft overgemaakt, is opdrachtnemer gerechtigd de begeleiding (tijdelijk) stop te zetten. Dit totdat de gelden zijn ontvangen.

6.7.4 Opdrachtgever dient zelf actief actie te ondernemen totdat de SVB de verschuldigde bedragen aan opdrachtnemer worden voldaan.

6.7.5 Opdrachtgever dient ten alle tijden aan de betalingsverplichtingen te voldoen. Ook wanneer opdrachtgever het PGB Budget overschrijdt of de indicatie verlopen is en hierdoor niet uit het PGB aan zijn betalingsverplichting jegens opdrachtnemer kan voldoen.

6.7.6 In dien er sprake is van financiering uit eigen middelen van de opdrachtgever, dient deze de gespecificeerde factuur voor de door opdrachtnemer geleverde dienstverlening, binnen 14 dagen na dagtekening te voldoen.

6.7.7. Bezwaren tegen de in rekening gebrachte bedragen dienen binnen 7 dagen na de factuurdatum aan opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt, tenzij opdrachtgever de bezwaren redelijkerwijs niet binnen deze termijn kon ontdekken.

6.8 Opdrachtnemer is verantwoordelijk aangaande reiskosten. Er worden geen vergoedingen geboden aan zorgverleners voor zowel woon-werkverkeer als werk-werkverkeer.

6.9 Opdrachtnemer is ten alle tijde zelf verantwoordelijk de door de verwijzer beschikte uren niet worden overschreden. Opdrachtgever dient in overleg met de zorgverlener een juiste planning/inschatting te maken van de benodigde uren per maand.

6.10. Opdrachtgever is bij financiering van de dienstverlening middels PGB of eigen middelen ten alle tijde zelf verantwoordelijk dat het budget, qua uren en/of gelden niet wordt overschreden. Opdrachtgever dient dus zelf een juiste planning/inschatting te maken van de in te kopen uren per maand/jaar.

6.11 Het is waarschijnlijk dat de opdrachtgever een eigen bijdrage voor de WMO aan het CAK dient te betalen. Deze eigen bijdrage wordt rechtstreeks geïnd bij opdrachtgever door het CAK.

7 Eigen bijdrage en extra onkosten

7.1 Bij enkele vormen van begeleiding wordt een eigen bijdrage van opdrachtgever gevraagd. Meestal bij 18+ en afhankelijk van de regeling en/of gemeente. Dit is een, door de gemeente en/of het zorgkantoor verplichte, eigen bijdrage. De hoogte van de eigen bijdrage voor de opdrachtgever hangt onder andere af van het inkomen en vermogen, de samenstelling van het huishouden, de leeftijd en of al een eigen bijdrage wordt betaald voor andere WMO-voorzieningen. Deze zal iedere vier weken rechtstreeks door het CAK in rekening worden gebracht. Zie: www.hetcak.nl/portalserver/portals/cak-portal/pages/k1-7-58-informatie-over-eigen-bijdrage-pgb

7.2 Opdrachtgever dient kosten als entreegelden, openbaar vervoer (tijdens de begeleiding) e.d., zelf te bekostigen.

7.2.1 Enkel na overleg en schriftelijke goedkeuring van de opdrachtgever kunnen er declarabele kosten gemaakt worden door de zorgverlener.

7.3 In dien er sprake is van gemaakte onkosten, worden deze maandelijks gefactureerd

7.4 Op deze factuur staat gespecificeerd op welke dag en tijd de kosten zijn gemaakt.

7.5 De factuur dient binnen 14 dagen na dagtekening te zijn voldaan.

8 Vakantie en ziekte

8.1 Wanneer de zorgverlener met vakantie wil gaan, dient hij/zij opdrachtnemer en opdrachtgever hierover tijdig te informeren. De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor eventueel noodzakelijk continuering van de dienstverlening aan opdrachtgever gedurende vakantie van de zorgverlener.

8.2 Een ziek- of afmelding van opdrachtgever dient minimaal 24 uur voor de gemaakte afspraak gemeld te worden.

8.2.1 Wanneer een ziek- of afmelding binnen 24 uur voor de reeds ingeplande/afgesproken afspraak wordt afgezegd dan kan de opdrachtnemer deze uren in zijn geheel in rekening brengen.

8.2.2. Bij ziekmelding van de zorgverlener is de Opdrachtnemer verantwoordelijk voor adequate vervanging, in overleg met de opdrachtgever.

11 Privacy en geheimhouding

11.1 Opdrachtgever en opdrachtnemer zijn verplicht de privacy van alle bij de opdracht betrokken personen te respecteren en zorgvuldig met de in het kader van de opdracht verkregen persoonsgegevens om te gaan.

11.2 Op de in het kader van deze overeenkomst door opdrachtnemer te verrichten werkzaamheden en te leveren dienstverlening is van toepassing het privacyreglement opdrachtnemer.

11.3 Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding van al hetgeen hem in het kader van de opdracht ter kennis komt omtrent de opdrachtgever.

11.4 Enkel en alleen na onderlinge schriftelijke toestemming kan hiervan worden afgeweken.

11.5 In dien er sprake is van een calamiteit dient deze zo spoedig mogelijk en met medeweten van de opdrachtgever, aan de hiertoe aangewezen toezichthoudende instantie te worden gemeld.

11.6. In dien er sprake is van een onveilige situatie aangaande de opdrachtgever of een persoon in diens nabijheid, wordt hierover indien mogelijk met de opdrachtgever over gesproken en naar gehandeld. In dien het omwille van de veiligheid niet mogelijk is de opdrachtgever te informeren, kan informatie zonder toestemming van de opdrachtgever aan met de daartoe aangewezen instantie worden gedeeld. Opdrachtnemer volgt hiermee de meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Zie ook: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode

12 Beëindiging en opzegging

12.1 De individuele overeenkomst eindigt met onmiddellijke ingang en zonder dat nadere opzegging is door het intreden van een van de volgende omstandigheden: a) het verlopen van de afgegeven indicatie; b) intrekking of wijziging van de toekenningsbeschikking door de gemeente, het zorgkantoor of herindicatie voor een opdrachtgever met een PGB of WMO indicatie; c) indien, om wat voor reden dan ook, de SVB 4 weken na facturering het verschuldigde bedrag nog niet aan opdrachtnemer heeft overgemaakt; d) indien opdrachtgever niet voldoet aan zijn betalingsverplichtingen; e) het overlijden van de opdrachtgever; f) in het geval ten aanzien van de opdrachtgever of de opdrachtnemer een faillissement is uitgesproken of surseance van betaling is verleend.

12.2 Opzegging door opdrachtgever en opdrachtnemer kan elke dag van de kalendermaand geschieden, met inachtneming van een opzegtermijn van een maand, tenzij dringende, aan de opdrachtgever onverwijld mee te delen redenen, onmiddellijke beëindiging van de overeenkomst rechtvaardigen.

13 Algemene voorwaarden en wijzigingen voorwaarden

13.1 Deze voorwaarden zijn terug te vinden op onze website https://www.samenpreciesgoed.nl De opdrachtgever wordt gewezen op deze voorwaarden bij de start van de dienstverlening.

13.2 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden te wijzigen en de gewijzigde voorwaarden op de bestaande overeenkomsten van toepassing te verklaren. Opdrachtnemer zal de wijziging tijdig aan opdrachtgever bekend maken. Gewijzigde Algemene Voorwaarden treden 30 dagen na bekendmaking in werking.

13.3 Opdrachtnemer is gerechtigd de tarieven 1 maal per jaar te wijzigen en wanneer dit door wijziging van wet- of regelgeving noodzakelijk is en zal opdrachtgever hiervan minimaal een maand van te voren schriftelijk op de hoogte stellen.

14 Overige afspraken/toevoegingen

14.1 Voor afspraken omtrent overige diensten van opdrachtnemer, verwijzen we naar de aanvullende voorwaarden die overhandigd worden op het moment van inschrijving van de betreffende dienst.

14.2 Opdrachtnemer heeft ten alle tijde het recht de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Op nieuwe overeenkomsten is de meest recente versie van toepassing. Op reeds afgesloten overeenkomsten zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing die ten tijde van het tot stand komen van deze overeenkomst golden als de meest recente.

14.3 Opdrachtgever verplicht zichzelf tot het leveren en eventueel op tijd wijzigen van juiste adresgegevens t.b.v. facturatie en contact.

14.4 Om een professionele afstand te bewaken onthoudt Opdrachtgever zich van het geven van geschenken duurder dan € 5,00 aan een van de zorgverleners van opdrachtnemer.

14.4.1 Indien opdrachtgever dit toch doet is de zorgverlener genoodzaakt het geschenk te retourneren.

14.5 Wanneer begeleiding wordt ingezet middels een PGB (Persoonsgebonden Budget), ZIN (Zorg in Natura), Jeugdwet of WMO (gemeente) of een andere vorm van financiering door derden is opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor de juiste verantwoording hiervan en/of het bewaken van het te besteden budget. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor een eventuele afwijzing van gedeclareerde kosten door de gemeente, het Zorgkantoor, of andere betrokken instelling(en). Opdrachtgever is tevens verantwoordelijk voor een tijdige herindicatie, indien verlening van de dienstverlening noodzakelijk wordt geacht.

14.5.1 Wanneer de gemaakte kosten door de, in 14.5 genoemde, betrokken instelling(en) afgewezen worden dan zullen de gemaakt kosten door opdrachtgever zelf, uit eigen middelen, voldaan moeten worden.

14.7 Eventuele (factuur)klachten kunnen ingediend worden binnen 14 dagen nadat de klacht is ontstaan, bij de directie via info@samenpreciesgoed.nl

14.7.1 Voor uitgebreide informatie aangaande het klachtenreglement zie https://www.samenpreciesgoed.nl Klachtenprocedure.

15 Klachten en toepasselijk recht

15.1 In het geval een geschil ontstaat naar aanleiding van of over de verplichtingen uit deze overeenkomst zullen partijen zich tot het uiterste inspannen dit geschil in onderling overleg te beslechten.

15.2 Opdrachtnemer beschikt over een klachtenregeling. De klachtenregeling wordt op verzoek aan de opdrachtgever toegezonden en is tevens te raadplegen via de website van opdrachtnemer  https://www.samenpreciesgoed.nl

15.3 Opdrachtnemer beschikt over een onafhankelijk klachtenportaal:
https://www.zzp-erindezorg.nl/klacht Deze kan ingeschakeld worden op het moment dat opdrachtgever zich belemmert voelt om klachten met de opdrachtnemer zelf te bespreken en/of het niet lukt er onderling uit te komen.

15.4 Op de rechtsverhouding tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

15.5 Geschillen die niet in onderling overleg kunnen worden opgelost zullen uitsluitend worden beslecht door een bevoegde rechter te midden-Nederland.

 
 
 
E-mailen
Bellen
Instagram